Article d’Eduard Jiménez, economista i consultor en polítiques públiques. Publicat en el Informe Territorial de la Demarcació de Barcelona de 2017.

La logística, un sector estratègic a la Riera de Caldes

La preocupació per la logística ha estat un dels orígens i una de les prioritats d’acció de l’AMERC, l’Associació de Municipis de l’Eix de la Riera de Caldes, que aplega els ajuntaments de Caldes de Montbui, la Llagosta, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat. Ja des de la declaració inicial dels alcaldes i alcaldesses, passant per les finalitats recollides en els mateixos estatuts i fins als projectes desenvolupats, la logística s’ha considerat un element clau per assolir un desenvolupament empresarial competitiu i per posar en valor un territori on les activitats logístiques representen un pes molt alt en el conjunt de l’activitat econòmica i que disposa d’alguna de les infraestructures logístiques principals del país, com la CIM Vallès. En aquest marc, s’ha participat activament en diverses iniciatives relacionades amb el Corredor Mediterrani i amb les EU Core Net Cities, amb una especial atenció al futur de l’estació de mercaderies de la Llagosta i el desenvolupament urbanístic del seu entorn.

La proposta de transformar l’estació de la Llagosta en una terminal intermodal (TIM) apareix des de l’any 2001 en totes les propostes de desenvolupament sectorial i figura en els diversos instruments de planejament territorial i sectorial de Catalunya i tot l’Estat. Destaquem particularment la definició que se’n fa al PTMB (2010), al PDMRMB (2013-2018) i la seva inclusió a l’Agenda Catalana del Corredor Mediterrani (2016). En la majoria dels casos, la nova terminal intermodal del Vallès es configura com una de les principals apostes per al transport de mercaderies per ferrocarril del país, a partir de la seva ubicació estratègica a peu del Corredor, de l’encaix en una de les zones de més activitat econòmica del país i del sud d’Europa i de les disponibilitats físiques de què disposa, que permeten configurar alhora les activitats ferroviàries, logístiques i auxiliars amb prou dimensió i garantia.

L’any 2014 es van elaborar dos estudis tècnics sobre les possibles variants de terminal i sobre els impactes en l’activitat econòmica  i les oportunitats de desenvolupament d’una nova terminal en el terreny, ambdós realitzats per l’Institut Cerdà. En síntesi, pel que fa a la terminal l’estudi va examinar més de 55 exemples existents a Europa i va triar les operatives més adequades tant de contenidors (FCL, LCL) com de transport multimodal. L’escenari mitjà analitzat estima un impacte directe i induït de més de 80 milions d’euros anuals de VAB i la creació de 1.200 llocs de treball per l’explotació de la terminal intermodal.

Situació actual

Fruit de la iniciativa promoguda per la Generalitat de Catalunya (TES, 2014), s’ha desenvolupat el PDU del sector sud de l’eix de la Riera de Caldes, que ja té l’aprovació inicial i està en fase d’al·legacions. Aquest planejament ha de donar plena viabilitat al projecte de la terminal intermodal del Vallès a la Llagosta. El PDU abasta 112,59 ha dels termes municipals de la Llagosta i Santa Perpètua de Mogoda i preveu el sistemes que han de garantir l’accessibilitat a la terminal així com el desenvolupament de gairebé 629.000 m2 de sòl i sistemes per a activitat econòmica.

Vist en una perspectiva del conjunt del Corredor Mediterrani, és relativament normal que les principals prioritats i el focus de l’atenció política i de la pressió pels recursos es concentri en aquells aspectes més estretament relacionats amb el que ano- menem «colls d’ampolla» del corredor: situats en aquest context, el projecte TIM Vallès sembla ubicar-se lluny de les primeres preocupacions de les autoritats, quan, com es mostrarà més en- davant, pot ser un dels motors que permetin superar l’innegable retard que té el país en el transport ferroviari de mercaderies.

Com a criteris imprescindibles per a la configuració de la terminal es considera que cal prioritzar en la visió conjunta del Corredor Mediterrani tres elements: l’accés a la línia d’alta velocitat (avui a poc més de 300 metres de l’estació actual), l’operativa de contenidors i de transport multimodal que permeti dimensionar la intermodalitat logística adequada a les necessitats de l’entorn empresarial i l’existència de zones de serveis logístics i auxiliars que vagin més enllà de l’estacionament de contenidors i vehicles.

Els arguments que fan que la TIM a la Llagosta sigui una proposta prioritària

La proposta és, en primer lloc, la possibilitat de fer una inversió al més eficaç i eficient possible, en un context en què els recursos són insuficients. En efecte, per tenir una nova terminal ferroviària de mercaderies, a la Llagosta, hi calen molts menys recursos que a cap altre indret (espai, accessibilitat UIC, etc.). Dit d’una altra manera, amb els mateixos recursos, on es pot fer una terminal ferroviària de mercaderies millor és a la Llagosta. Val a dir, perquè és molt poc conegut, que ja avui seria possible l’accés de mercaderies en ample internacional a la Llagosta si existís una terminal amb l’operativa preparada.

En segon lloc, la terminal pot tenir un efecte molt positiu en la mobilitat de vehicles pesants a la regió metropolitana de Barcelona (RMB), en les emissions i en la qualitat de l’aire. La ubicació de la terminal permet reduir el trànsit que ara s’adreça d’arreu cap al port de Barcelona i les estacions del Morrot i Can Tunis, si més no d’una part rellevant. El funcionament de la TIM Vallès permetria, en cas d’establir-se un trànsit regular entre aquest dos pols, un estalvi important del trànsit de contenidors interiors, amb les corresponents reducció de costos de transport i, particularment, amb les millores en l’accessibilitat, l’accidentalitat i les emissions. Les afectacions locals serien mínimes, perquè aquest trànsit ja és preexistent.

La proposta permetria, en darrer lloc, una millor accessibilitat al sector exportador del Vallès i de la Catalunya industrial interior (Bages, Osona) i a les mercaderies que fan servir el corredor AP7 de trànsit, amb una millora en la congestió del nucli metropolità a Barcelona, en la mesura que aquest «suporta» desplaçaments i emissions fruit de la seva ubicació.

Un projecte metropolità i de país

Encapçalats pels ajuntaments de la Llagosta i Santa Perpètua de Mogoda, els municipis de l’AMERC multipliquen aquest mesos els seus contactes institucionals amb les autoritats ferroviàries i les administracions locals, comarcals, metropolitanes i catalanes, i també amb els agents socials, per fer entendre que ens trobem davant una oportunitat que no és local sinó que és una necessitat tant per l’RMB i el seu sistema d’infraestructures com pel conjunt del país i les condicions de competitivitat i vinculació amb l’economia europea. La logística moderna, arreu d’Europa, se suporta en bona part en el transport ferroviari, que requereix d’una gestió i d’infraestructures específiques que estem encara lluny d’assolir,  i la TIM a la Llagosta en pot ser un primer pas.