Manifest signat el 4 de desembre de 2018

El Vallès és una realitat territorial, econòmica, ambiental i social molt diversa, formada per sis- temes urbans amb característiques pròpies, que conviuen amb entorns agraris i forestals de gran valor. Entenem el Vallès com una unitat de relació a tots els nivells, amb una enorme qualitat paisatgística, d’un gran potencial productiu i on convergeixen diversos espais de coneixement i convivència.

El Vallès som al voltant del 17% del PIB català i més del 26% del valor afegit industrial a Cata- lunya. Tenim el principal corredor de mercaderies, som la principal concentració industrial del sud d’Europa, i encapçalem a Catalunya 8 dels 10 rams de la classificació productiva en còmput global.

Al nostre territori vivim més d’1,3 milions de persones. 26 municipis superen els 10.000 habitants, dels quals 7 superen els 50.000 habitants. La resta de municipis que es troben per sota del primer llindar responen a realitats diverses, entre les quals en destaquen els municipis del Baix Montseny.

El Vallès som un dels àmbits d’ocupació i coneixement més importants de Catalunya. Tenim 556.000 afiliats a la seguretat social, 40.000 universitaris i una de les poblacions més joves de Catalunya amb el 84% de la població per sota dels 64 anys. No obstant això, també som l’espai quotidià on la xarxa ferroviària no respon a la realitat territorial i encara menys a una visió estratègica de justícia social pels milers i milers de treballadores i estudiants que s’hi han de desplaçar diàriament.

Al conjunt del territori Vallès s’articula un espai funcional, de planejament urbanístic i d’estructura dels espais naturals, d’ús comú de subministraments i serveis amb les seves particularitats i necessitats específiques. Correspon a l’Administració procurar que l’organització territorial, política  i administrativa d’un país esdevingui una eina efectiva al servei de l’eficiència en la gestió i del benestar dels ciutadans. Així mateix, l’organització del govern local a Catalunya reconeix la creació d’ens supramunicipals fonamentats en la voluntat de cooperació i associació dels municipis. Per consegüent:

  • És necessària una aposta conjunta des dels municipis del Vallès per avançar cap a una gover- nança administrativa, per la vertebració i la cohesió territorial, amb l’objectiu ineludible d’esdevenir una centralitat reconeguda i amb competències pròpies en el si del territori català.
  • Reclamem una institucionalització de l’Àrea Vallès amb la voluntat de millorar l’eficiència i l’eficà- cia de les administracions que actuen en el territori metropolità, garantint la capacitat de gestió dels serveis públics i de l’ordenació territorial i els seus espais naturals, així com la millora de polítiques públiques d’ocupació i formació, en el si d’una dinàmica de cooperació i enxarxament territorial del conjunt de municipis per donar resposta als serveis que ens són comuns.

Davant d’aquesta realitat i la necessitat de prestar uns serveis públics de qualitat, per mitjà de la configuració d’una administració propera i capaç d’incrementar l’eficiència i l’optimització dels recursos, manifestem la necessitat de fer un pas endavant cap al reconeixement de la realitat metropolitana del Vallès. Per aquest motiu, emplacem als màxims responsables del govern de la Generalitat, i especialment la Conselleria d’Administració Pública, a prendre en consideració la proposta que presentem.