Llibre escrit pels economistes Joaquim Solà i Solà, Montserrat Termes i Rifé i Xavier Sáez Bárcena. Encarregat i publicat per l’Associació femVallès.

A partir dels anys setanta el Vallès va registrar un reforçament progressiu de la base productiva recolzat en la millora de les infraestructures de transport. La disponibilitat de sòl destinat a activitats econòmiques, els avantatges de localització per a les empreses i l’expulsió del centre metropolità d’activitats extensives en el consum d’espai. Això, al mateix temps que avançava a bon ritme el desenvolupament endogen vallesà. Paral·lelament, al Vallès s’han anat desenvolupant equipaments tecnològics, científics i de coneixement que configuren aquest territori com la segona concentració catalana en importància d’aquest tipus d’instal·lacions.

Partint d’aquesta realitat, aquest estudi analitza la importància econòmica del Vallès en el context metropolità i català, i posa èmfasi en aspectes com l’estructura industrial, la composició sectorial, la tipologia empresarial, els principals establiments i empreses, la capacitat exportadora i les infraestructures cientificotècniques de suport a l’activitat productiva. Tot això evidencia la importància del Vallès com a motor industrial del país i revela la necessitat de millorar el seu dinamisme amb polítiques públiques de suport per garantir el futur industrial català.

Primera part

Pròleg – Pàgina 7
Introducció – Pàgina 9
Dinàmica de la base econòmica i industrial del Vallès (2000-2010) – Pàgina 25
Evolució econòmica general de Catalunya i el Vallès 2000-2010 (VAB i ocupació) – Pàgina 29
Dinàmica de l’ocupació en les diferents branques de la indústria i dels serveis – Pàgina 43


Segona part

Anàlisi de l’estrucutra empresarial i dels principals establiments industrials implantats al Vallès. Comparació amb Catalunya

Estrucutra del teixit per la gradària d’establiments – Pàgina 61
Anàlisi dels principals establiments industrials catalans. Posició del Vallès a nivell global – Pàgina 66
Anàlisi per sectors dels grans establiments industrials – Pàgina 71
Les grans empreses no industrials ni financeres – Pàgina 92


Tercera part

Les empreses exportadores a la RMB i al Vallès

Consideracions generals – Pàgina 101
Empreses i establiments – Pàgina 103

Infraestructures tecnològiques i empreses de recerca i desenvolupament (RiD)

Infraestructures cientificotecnològiques al Vallès – Pàgina 109
Les empreses RiD – Pàgina 114

Síntesi i conclusions – Pàgina 121

Annexos – Pàgina 127