Una proposta estratègica de millora de la xarxa viària mitjançant la integració metropolitana de la C33

L’alliberament del peatge de la C33 obre la porta a què aquesta via formi part del territori travessat i el serveixi. No solament calen connexions amb vies fins ara desconnectades per la mort del peatge (“no sorties sense haver pagat, no entraves sense pagar”) sinó que, sobretot, cal fer nous nusos de servei territorial, no simplement connexions entre vies, de les quals en resultin noves oportunitats territorials a escala regional.

Se’n plantegen dos: a la Llagosta, amb l’estació intermodal ferroviària, i a Mollet Nord a Can Prat. Ambdues sustenten opcions de primer ordre: a la pròpia central ferroviària i amb un desenvolupament factible a Can Prat a Mollet del Vallès. Aquest és un espai equivalent en centralitat a les façanes d’autopista de Sant Cugat (centre direccional privat) i de Cerdanyola del Vallès (centre direccional públic). Aquest fet produiria un reequilibri al Vallès entre les dues vessants occidental i oriental.

El fet que la C33 faci de tronc principal superaria la situació precedent en la qual la major part del trànsit anava per al C17, via que quedava maltractada l’autopista. La C17 podrà passar a ser una via distribuïdora i no de primer ordre i podrà pacificar-se amb caràcter general, tot i mantenir una elevada capacitat. Dos nous nusos a la C33, separats per quilòmetres, mantindrien el caràcter de via bàsica, sense distorsions per a serveis locals, funció per a la qual s’exerciria des del suport de la C17.


1) Nus del Centre intermodal

Sobre l’espai del peatge és possible amb un sol nou pont fer un accés a la C17 i a la Central intermodal. Es tractaria d’accés barat (un sol pont) que resoldria també els accessos que manquen a la C59 des de la C33 (direcció nord), que són de poca demanda perquè hi ha l’AP7 que també connecta amb la C59. L’accés a la central intermodal no seria solament per la C17 sinó també directe per la C33, amb una integració regional molt adequada.

La C17 contindria dues rotondes i dos accessos complets amb la Central i que servirien a Montcada i a la Llagosta d’accés a l’autopista. Alguns espais sobrants del vell peatge es podrien naturalitzar. En la mesura que no es concentra en un sol punt les maniobres (per exemple amb una sola rotonda sobre l’autopista) les maniobres es reparteixen i separen i les rampes de camions són llargues, tot i la proximitat entre C33 i C17. Amb la central són possibles altres accessos parcials d’entada i sortida al llarg de la C17.


2) Entorn C59 amb C33

En el tram proper a la desembocadura de la Riera de Caldes al Besòs, es pateix una agressió de nusos vials que, al final, son incomplerts. En ell és possible una endreça que elimini sobrants i completi el sistema de rondes de La Llagosta i de Mollet del Vallès. Es plantegen dos laterals del tram final de la C59 que uneixen la vella N152, la ronda nord de Mollet i la C17 esdevinguda ronda sud d’ambos municipis. No cal cap nou pont i només amb algunes noves rotondes es completa el sistema, alhora que es naturalitzarien i s’integren espais avui fragmentats.


3) Can Prat

L’espai de Can Prat a Mollet del Vallès suposa una oportunitat pel fet de disposar d’un conjunt de factors que poden superar el seu aïllament respecte la trama urbana. Avui queda separat del nucli urbà per la línia del ferrocarril i la C17 i l’autopista C33 és una barrera sense cap connexió. No obstant, és un espais façana de caràcter regional que compta amb estació ferroviària i que podria disposar d’un nou accés d’autopista i suposaria un espai de centralitat regional metropolitana.

Caldria organitzar un eix urbà, una avinguda ordenadora, situada a mig camí del ferrocarril i l’autopista. Assoleix una superfície d’unes 26ha, ampliable a est i oest. Podria ser un espai de nova activitat i residencial.


4) Nus de Can Prat

La nova connexió proposada amb la C33, a l’alçada del pont i viaducte de Can Prat, queda millor que situada més al sud (a la carretera de Sant Fost), per magnitud, separació de l’àmbit urbà antic, connexió neta amb la ronda nord de Mollet i amb la carretera de cornisa del marge esquerra del Besòs (BV-5001), així com major proximitat a Montmeló i Montornès.

La seva situació separada de la carretera de Sant Fost genera, juntament amb aquesta, dos extrems de definició per a la nova àrea urbana i de centralitat regional per rehabilitació del polígon de Can Prat.

El magnífic pont i viaducte existent (camí de Can Prat) ja forma una part del nus complet que cal completar i una part del cost del nus es podria repercutir a les plusvàlues de l’àrea objecte de renovació urbana.


Associació femVallès, novembre de 2021.